خبرنامه

جشن ها

کودکان در پیش دبستانی خورشید به مناسبتهای مختلف جشنهای متنوعی خواهند داشت. 1- جشن آغاز سال تحصیلی : کودکان در […]

اردوها

کودکان در دوران پیش دبستانی اردهای متنوعی را تجربه خواهند کرد. اردوهای هفتگی طبیعت: از آنجاییکه شادابی و سرزندگی کودکان […]

جلسات آموزش والدین

آموزش والدین بخش مهمی از فعالیتهای پیش دبستانی جهت استفاده مفیدتر کودکان از این دوره حساس خواهد بود. برای رسیدن […]